Main window

screen
screen

Configuration

screen
screen

Message composer

screen
screen

Misc

screen
screen